Revoluce v Rusku

Mapa - průběh revoluce

Válka odhalila slabiny Ruska. Země neměla dostatek dobrých železnic a silnic, průmysl nebyl s to adekvátně zabezpečit potřeby armády ani uspokojit potřeby lidí v zázemí. Vstup Turecka do války na straně centrálních mocností oddělil Rusko od přísunu zboží zvenčí. Dohoda však doufala v sílu početné ruské armády, i když byla chudě vybavena a nedobře řízena. Přestavba ruské armády měla být dokončena až v roce 1918, a tak válka přišla z tohoto hlediska příliš brzo. Přesto však více než tři roky vázala ruská východní fronta přes polovinu armád centrálních mocností. Během tohoto období bylo zabito okolo 2 miliónů Rusů, 5 miliónů bylo zraněno nebo zmrzačeno, 2 milióny byly vzaty do zajetí.

Z jara 1917 pocítilo obyvatelstvo v Rusku již plně důsledky války. Lidé ztratili důvěru ve svou vládu a v cara Mikuláše II. V Petrohradě vypukly stávky a demonstrace. Když duma žádala vládní reformy, Mikuláš ji rozpustil. Vojsko se často spojovalo s demonstranty a duma, povzbuzena armádní neposlušností, se odmítla rozejít. 15. března byl car již neschopen kontrolovat své poddané i armádu, a proto byl nucen abdikovat. Generální stávka přerostla v povstání proti carismu. Následujícího roku byl car se svou rodinou sovětským režimem bez soudu popraven. Skončila vláda romanovské dynastie, která v Rusku vládla 300 let.

V Rusku se ujala vlády liberální Prozatímní vláda, která se snažila obnovit pořádek v zemi a udržet frontu. Na scénu však vstoupil nový politický faktor. Vznikl Petrohradský sovět dělnických a vojenských zástupců. Většina v tomto sovětu pocházela z řad mírnějších socia- listů, menševiků, méně početnou skupinu tvořili radikální socialisté — bolševici. Sověty vznikaly i jinde, než v hlavním městě. Někteří lidé přijímali program sovětů, protože více odpovídal jejich potřebám a požadavkům. Byl zaměřen na uzavření míru bez anexí a kontribucí, na zemědělskou reformu, na sebeurčení národů, na svěření továren do rukou kolektivů pracujících. Bolševiky vedl V. I. Lenin, který se vrátil v dubnu 1917, díky německé pomoci, do Ruska. Přišel s myšlenkou, aby současné dvojvládí — Prozatímní vláda a sověty, bylo změněno na vládu pouze sovětů. Sympatie určité části národa si získal heslem „půda, mír a chléb" a heslem „všechnu moc sovětům".

7. listopadu 1917 odstranili bolševici ozbrojeným povstáním Prozatímní vládu a chopili se moci v zemi. Demokratická revoluce z března 1917 se změnila v revoluci socialistickou. Na jaře 1918 bolševici přejmenovali svou stranu na Komunistickou stranu Ruska (bolševiků). Tehdy také uzavřeli separátní mír s Německem a s jeho spojenci v Brestu Litevském za mimořádně těžkých podmínek. Rusko ztratilo velká území v Polsku, na Litvě, v Estonsku, Lotyšsku, na Ukrajině, v Bělorusku, na Kavkazsku a muselo provést demobilizaci. Přišlo o 27 % orné půdy, 20 % železnic, 33 % textilního průmyslu, 73 % železářského průmyslu, 75 % těžby rud. To všechno mělo prospět Německu v dalším vedení války.

Nový režim pocítil tlak opozice bývalých aristokratů, monarchistů, ale i středních vrstev, liberálů a menševiků. Rozhořela se občanská válka. Pod rudou vlajkou revoluce a socialismu začal boj proti „bílým", tj. proti vrstvám, které se z různých důvodů stavěly proti nové moci. Občanská válka trvala tři roky (1918—1921). Rudá armáda, která v těchto bojích vznikala, vybojovala proti „bílým" (bělogvardějcům) řadu bitev. Dohoda byla znepokojena postupem v Rusku i separátním mírem, protože tím jí odpadl spojenec proti centrálním mocnostem. Začala se navíc obávat toho, že jakmile by revoluce zvítězila, mohla by se rozšířit i dále a rozložit bojující vojska. Proto Dohoda začala „bílé" podporovat zbraněmi a penězi. Postupně 14 států (včetně USA) poslalo nevelké jednotky na pomoc proti „rudým". Do konfliktu s nimi se dostaly od jara 1918 i československé jednotky v Rusku, legie, které tam původně bojovaly s Rusy proti vojskům centrálních mocností za národní svobodu a za nezávislý stát. Vyznamenaly se v červenci 1917 v bitvě u Zborova a ještě v březnu 1918 u Bachmače. Ani vnitřní, ani zahraniční intervenci se však nepodařilo revoluci potlačit.